Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej

9 grudnia 2020r. Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało kolejny już materiał stanowiący realizację  Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020. Dokument tym razem traktuje o zasadach postępowania antykorupcyjnego w administracji publicznej i w odniesieniu do osób PTEF. Warto wskazać kto to jest osoba PTEF.

PTEF to z angielskiego „person entrusted with top executive function“. Tym samy rekomendacje kierowane są także do osób pełniących najwyższe rządowe funkcje wykonawcze i należą do nich i: Prezes Rady Ministrów, Wiceprezesi Rady Ministrów, ministrowie, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarze i podsekretarze stanu, członkowie gabinetów politycznych ministrów, a także dyrektorzy generalni ministerstw i urzędów centralnych. W pewnym sensie definicja ta pokrywa się z inną definicją osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne jaką znamy z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML). W ustawie AML katalog ten jest szerszy i określany mianem PEP, czyli Politically Exposed Person. 

Opublikowany dokument podkreśla znaczenie sygnalistów w procesie wykrywania korupcji wskazując, tu cytat, „kluczowym elementem systemu ochrony sygnalistów jest zaangażowanie kierownictwa poparte świadomością, że działania sygnalistów wzmacniają instytucję, chronią ją przed potencjalnymi szkodami, a także umożliwiają sprawne i skuteczne reagowanie na zaistniałe nieprawidłowości“. 

Sporo do życzenia pozostawia kwestia zadbania o zachowanie poufności danych sygnalisty. Zaprezentowane w materiale kanały zgłaszania naruszeń, no może poza wysłaniem anonimowego listu, co do zasady nie gwarantują anonimowości zgłoszenia. Skąd inąd wskazuje się, że w instytucjach administracji rządowej i samorządowej należy ponadto ustanowić wewnętrzne kanały zgłoszeniowe umożliwiające dokonanie zgłoszenia (osobiście, na piśmie lub w formie elektronicznej) przestępstwa lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu, które gwarantować będą ochronę tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty) oraz uniemożliwią uzyskanie do nich nieautoryzowanego dostępu.

Z pewnością za pewien brak lub przeoczenie można potraktować fakt, że rekomendacje wskazują umocowanie komórki która zapewniać ma przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń na poziomie pracownika ds przeciwdziałania korupcji lub pracownika komórki organizacyjnej ds kontroli i audytu wewnętrznego, pomijając zupełnie kwestie ich podległości służbowej. 

 

r.pr. Robert Gniezdzia